Candidates for grants in the “Programme of Requalification of the Spanish University System”

The Institut d’Història de la Ciència (IHC) at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) seeks potential candidates for grants in the “Programme of Requalification of the Spanish University System” for the period 2021-2023.

The IHC research focuses on the history of science in the 19th and 20th centuries, from diverse perspectives: the relations between science, politics and power; the role of publics (audiences) as active agents in the construction of knowledge; the material, spatial and urban dimensions of science; the history of medicalisation processes and of human sciences; and the relations between science, health and gender.

 The IHC is an integrative and dynamic space, devoted to the analysis of the role of science and scientific culture in society, in the past and in the present. It is a multidisciplinary and inclusive space, open to innovative perspectives and regularly welcoming teachers, researchers and students from different countries.

Deadline for applications is: 30 September 2021

Details of the three different kinds of grants offered and the application procedure (in Catalan, Spanish and English) can be found below, at the end of this message. A University Commission will be in charge of the selection of candidates.

For further information about the IHC and our research lines, please write to ihc@uab.cat by 1 September 2021, or informally contact some of its members by email.

CATALÀ

Amb l’objectiu de potenciar la internacionalització de joves doctors, fomentar la mobilitat del professorat i atreure talent internacional, la UAB convoca tres tipus d’ajuts dins de la convocatòria per a la requalificació del sistema universitari espanyol 2021-2023. Es poden presentar candidatures fins al 30 de setembre.

El Ministeri d’Universitats ha concedit a la UAB una subvenció de 17’5 milions d’euros dins de la convocatòria d’ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol. Els ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors i els ajuts per a la requalificació de professorat universitari funcionari o contractat permetran la realització d’estades en altres universitats espanyoles i estrangeres. I els ajuts María Zambrano facilitaran l’atracció de talent internacional a la UAB. El termini per presentar sol·licituds romandrà obert fins al 30 de setembre.

Per accedir a aquests ajuts, és necessari tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea, de Suïssa o dels estats membres de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Poden optar-hi també els estrangers no comunitaris amb una autorització administrativa o visat que permeti treballar a Espanya. Es reservarà un 2% del finançament concedit a ajuts per a persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Les tres modalitats d’ajuts inclouen una retribució mensual i una dotació per a les despeses de trasllat.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del web de la UAB, on estaran publicats els diferents formularis i instruccions per optar a aquests ajuts. Les diferents comissions d’avaluació valoraran el currículum del candidat, el seu historial científico-tècnic i la memòria justificativa presentada.

Tres modalitats d’ajuts

Els ajuts Margarita Salas estan destinats a la formació de joves doctors mitjançant estades de dos anys a universitats i organismes públics de recerca d’Espanya, o bé estades i de tres anys a universitats i centres de recerca estrangers. S’adrecen principalment a persones que hagin realitzat la seva formació predoctoral i obtingut el títol de doctor a la UAB. Entre altres requisits, ha d’haver transcorregut un màxim de dos anys entre l’obtenció del títol de doctor i el termini per presentar la sol·licitud. Els ajuts seran de 3.500 euros bruts mensuals per a les estades a l’estranger i de 2.800 euros bruts per a les estades a institucions espanyoles.

Els ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat sufragaran estades de formació a universitats i centres de recerca espanyols o estrangers de persones vinculades a la UAB com a professorat titular, agregat o lector. En el cas dels titulars o agregats, no hauran d’haver superat els deu anys de servei com a tals. La durada de l’estada serà d’un any i l’import de cada ajut individual inclourà la quantia corresponent al sou actual de la persona seleccionada més una prima addicional del 20% del sou brut.

I els ajuts María Zambrano estan dedicats a la incorporació a la UAB de personal amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats i centres de recerca estrangers. Entre altres requisits, es demana una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos a universitats o centres de recerca diferents a la institució on es va defensar la tesi doctoral, i estar desenvolupant projectes de recerca i/o estar impartint docència en universitats, centres i organismes fora d’Espanya. Els ajuts s’articularan mitjançant contractes postdoctorals de dos anys de durada i una dotació mensual bruta de 4.000 euros.

Convocatòria de requalificació UAB

ESPAÑOL

Con el objetivo de potenciar la internacionalización de jóvenes doctores, fomentar la movilidad del profesorado y atraer talento internacional, la UAB convoca tres tipos de ayudas dentro de la convocatoria para la recalificación del sistema universitario español 2021-2023. Se puede optar hasta el 30 de septiembre.

El Ministerio de Universidades ha concedido a la UAB una subvención de 17,5 millones de euros dentro de la convocatoria de ayudas para la recalificación del sistema universitario español. Las ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores y las ayudas para la recalificación de profesorado universitario funcionario o contratado permitirán la realización de estancias en otras universidades españolas y extranjeras. Y las ayudas María Zambrano facilitarán la atracción de talento internacional a la UAB. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Para acceder a estas ayudas, es necesario tener la nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea, Suiza o los Estados miembros del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Pueden optar también los extranjeros no comunitarios con una autorización administrativa o visado que permita trabajar en España. Se reservará un 2% de la financiación concedida a ayudas para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Las tres modalidades de ayudas incluyen una retribución mensual y una dotación para los gastos de traslado.

Las solicitudes se presentarán a través de la web de la UAB, donde estarán publicados los diferentes formularios e instrucciones para optar a estas ayudas. Las diferentes comisiones de evaluación valorarán el currículum del candidato, su historial científico-técnico y la memoria justificativa presentada.

Tres modalidades de ayudas

Las ayudas Margarita Salas están destinados a la formación de jóvenes doctores mediante estancias de dos años en universidades y organismos públicos de investigación de España, o bien estancias y de tres años en universidades y centros de investigación extranjeros. Se dirigen principalmente a personas que hayan realizado su formación predoctoral y obtenido el título de doctor en la UAB. Entre otros requisitos, debe haber transcurrido un máximo de dos años entre la obtención del título de doctor y el plazo para presentar la solicitud. Las ayudas serán de 3.500 euros brutos mensuales para las estancias en el extranjero y de 2.800 euros brutos para las estancias en instituciones españolas.

Las ayudas para la recalificación del profesorado universitario funcionario o contratado sufragarán estancias de formación en universidades y centros de investigación españoles o extranjeros de personas vinculadas a la UAB como profesorado titular, agregado o lector. En el caso de los titulares o agregados, no deberán haber superado los diez años de servicio como tales. La duración de la estancia será de un año y el importe de cada ayuda individual incluirá la cuantía correspondiente al sueldo actual de la persona seleccionada más una prima adicional del 20% del sueldo bruto.

Y las ayudas María Zambrano están dedicados a la incorporación a la UAB de personal con trayectoria postdoctoral acumulada en universidades y centros de investigación extranjeros. Entre otros requisitos, se pide una trayectoria postdoctoral acumulada no inferior a 24 meses a universidades o centros de investigación diferentes a la institución donde se defendió la tesis doctoral, y estar desarrollando proyectos de investigación y/o estar impartiendo docencia en universidades, centros y organismos fuera de España. Las ayudas se articularán mediante contratos postdoctorales de dos años de duración y una dotación mensual bruta de 4.000 euros.

Más información: Convocatoria de recualificación UAB

ENGLISH

Aiming to promote the internationalisation of young PhD graduates, encourage mobility among lecturers and attract international talent, the UAB offers three kinds of grants in the framework of the programme of requalification of the Spanish university system for the period 2021-2023. Deadline for applications is: 30 September 2021.

The Spanish Ministry for Universities has conferred onto the UAB a total of 17.5 million euros for the requalification of the Spanish university system. The money will go towards the Margarita Salas grants, aimed at training young PhD graduates and the requalification of civil servants and university lecturers, who will spend a stay at other universities in Spain or abroad. It will also go to the María Zambrano grants for the incorporation of international talent at the UAB. Deadline for applications is 30 September.

To apply for these grants, candidates must have a Spanish passport or be a citizen of the European Union, Switzerland or from a European Economic Area member state. Foreigners with an official permission to live and work in Spain can also apply for a grant. Two percent of the funding granted to the UAB will go to people with a disability equal to or higher than 33%. All three types of grants include a monthly salary and a travel endowment.

Applications must be sent in through this UAB website, where all instructions and application forms will be available. The different evaluation committees will assess each candidate’s curriculum vitae, their scientific-technical experience, and supporting documents.

Three kinds of grants

The Margarita Salas grants are destined to the training of PhD graduates thanks to a two-year stay at a public university or research centre in Spain, or a three-year stay at universities and research centres abroad. They are addressed to those who have done their PhD programme and earned their doctorate degree at the UAB. In addition to other requirements, grant applicants must have earned their PhD degree less than two years before applying for the grant. Each grant consists in a gross salary of 3,500 euros for those working abroad and 2,800 euros for those working in Spanish universities or research centres.

The grants for the requalification of civil servants and contracted lecturers will cover training stays at universities and research centres in Spain and abroad for lecturers from the UAB. For tenured and associate lecturers, one of the requirements is not having worked for more than 10 years as a tenured or associate lecturer. The grant covers a one-year stay and the salary will remain the same for each candidate, plus a 20% bonus or their gross salary.

The María Zambrano grants go to the incorporation of PhD graduates with experience in universities or research centres abroad. In addition to other requirements, candidates must have at least two years of experience in a university or research centre different to the one in which they earned their degree, and having conducted research projects and/or lectures at universities, centres or organisations abroad. The grants will consist in a two-year postdoctoral contract and a monthly gross salary of 4,000 euros.

More information: Programme of Requalification UAB

Leave a comment